ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรโรงเรียนปัญญาวุฒิกร

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ประเภทไปกลับ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. นักเรียนกลุ่มเรียนได้
2. นักเรียนกลุ่มฝึกได้

โดยใช้หลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พ.ศ.2551 ฝึกทักษะให้กับนักเรียนดังนี้
1. ทักษะการเคลื่อนไหว
2. ทักษะภาษาและการสื่อสาร    
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
4. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
5. ทักษะวิชาการ
6. ทักษะการทำงานและพื้นฐานอาชีพ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 9 ข้อดังนี้
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.
 มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.
 มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ