ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

6. ปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน