ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1.นางสายสม  วงศาสุลักษณ์       ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต        ประธานกรรมการ

            2.นางสมบูรณ์  อาศิรพจน์            ผู้อำนวยการ                               กรรมการและเลขานุการ

            3.ดร.เบญจมาภรณ์   คุณะรังษี     ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

            4.นางกันยา  ไชยเศรษฐ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

5.ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

            6.ศาสตราจารย์มุกดา  สุขสมาน   ผู้แทนผู้ปกครอง                         กรรมการ

            7.นางนิธินันท์  บุญญะพรนิวัฒน์  ผู้แทนครู                                    กรรมการ