ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

หลักฐาน

หลักฐานการสมัคร

(๑)  สำเนาสูติบัตร

(๒)  บัตรประจำตัวคนพิการ

(๓)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนและบิดา มารดา

(๔)  หลักฐานการเรียน (ถ้ามี)

ภาพถ่ายนักเรียนขนาด ๓ × ๔ เซนติเมตร จำนวน ๖ รูป ไม่สวมแว่นดำ