ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อพัฒนาและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ ประเภทการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประถมศึกษา ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติค

(๒)เพื่อบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาหรือกิจการโรงเรียนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนและชุมชน  รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓)       เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนและชุมชน

(๔)เพื่อส่งเสริมการศึกษาอบรมทุกรูปแบบแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติค และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

 

(๕)เพื่อร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติค