ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

คุณสมบัติ

ระเบียบการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน

(๑)  รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติคทั้งชายและหญิง

(๒)  อายุตั้งแต่ ๖ ปี ขึ้นไป

(๓)  รับนักเรียนประเภท ไป-กลับ

(๔)  ต้องไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน