ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ประวัติและงานของโรงเรียน

ประวัติและงานของโรงเรียน

         ปัญญาวุฒิกรเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติค  และจดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์การกุศล  สังกัด  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นับเป็นโรงเรียนราษฎร์การกุศลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่จัดสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติค

          โรงเรียนปัญญาวุฒิกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์  พระราชทานนามว่า  ปัญญาวุฒิกร   มีความหมายว่า สร้างความเจริญแห่งปัญญา  และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2520

          ต่อมา  ในโอกาสก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ  ครบ  20  ปี  และสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  มูลนิธิฯ  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่ง  เป็นอาคารเรียน  3  ชั้น  เพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติคที่มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นและดำเนินการให้เต็มตามโครงการที่ตั้งไว้  มูลนิธิฯ  ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ  เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งตั้งชื่อตามโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ว่า อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังนี้  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2526

ข้อ ๑        ชื่อโรงเรียน

        โรงเรียนชื่อ              โรงเรียนปัญญาวุฒิกร

       ชื่อภาษาอังกฤษ        PUNYAWUTHIKORN SCHOOL

       เปิดการสอนประเภท   สามัญศึกษาตามมาตรา ๑๕(๓)การศึกษาพิเศษ

       ระดับ                     ชั้นประถมศึกษาพิเศษ ๑-๖

       ความจุนักเรียนสูงสุด   ๑๕๐ คน

 

ข้อ ๒        ที่ตั้ง

เลขที่ ๔  ถ.เทศบาลสงเคราะห์(ประชานิเวศน์.๑)   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร    ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๙-๕๗๖๒,   โทรสาร ๐-๒๙๕๔-๓๐๘๙

E-mail address :   panyawuthikorn2520@hotmail.com           

Facebook :  โรงเรียนปัญญาวุฒิกร

 

 

ข้อ ๓        โรงเรียนมีตราของโรงเรียนดังนี้

Description: E:\โลโก้ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร.jpg

เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน คือ ดอกบัวสามดอก ผุดขึ้นมีความต่างระดับกัน ทั้งที่โผล่เหนือน้ำ อยู่ปริ่มน้ำ และโผล่ไม่พ้นน้ำ มีเส้นวงกลมสามเส้นล้อมรอบดอกบัวสามดอก  ระหว่างวงกลมคู่นอกและวงกลมด้านใน ด้านบนจะเป็นชื่อโรงเรียน “ปัญญาวุฒิกร”และด้านล่างเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปรากฏอยู่  ซึ่งตราของโรงเรียนมีความหมายดังนี้

ดอกบัวสามดอก ผุดขึ้นมีความต่างระดับกัน ทั้งที่โผล่เหนือน้ำ อยู่ปริ่มน้ำ และโผล่ไม่พ้นน้ำ หมายถึง บุคคลย่อมมีความแตกต่างกันทางด้านสติปัญญา แต่สามารถนำมาฝึกทักษะและพัฒนาให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ในสังคม

และมีอักษรย่อ คือ ป.ว.

สีประจำโรงเรียน สีฟ้า เป็นสีประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕) และยังหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  ความรอบรู้  ความสามารถ  การพัฒนาทางปัญญา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นลีลาวดี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบานชื่น

ข้อ ๔ รายละเอียดแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายตราสาร

ปรัชญาโรงเรียนปัญญาวุฒิกร

 

บุคคลปัญญาอ่อน   มิใช่ไร้คุณค่า   โปรดเมตตา   พัฒนาให้ถูกทาง