ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

    วิสัยทัศน์ (Vision)

 

     สถานศึกษางามตา สร้างเสริมปัญญา พัฒนาตนเอง มุ่งเน้นคุณธรรม

     รู้ทันเทคโนโลยี นำชีวีสู่สังคม

 

     พันธกิจ (Mission)

1.    พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านการศึกษาและงานอาชีพ

2.    ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3.    พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และบริหารจัดการ

4.    พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5.    พัฒนาภูมิทัศน์ภายในและภายนอกรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเหมาะสมกับการเรียนรู้                                                                      

 เป้าประสงค์ (Corporate Objectives/Goal)1.    ผู้เรียนได้รับการศึกษาและพัฒนางานอาชีพอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

2.    ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม

3.    สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และบริหารจัดการรอย่างเหมาะสม

4.    บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.    สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

     กลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategy)

1.    พัฒนาการจัดการศึกษาและงานอาชีพแกผู้เรียน

2.    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา

3.    พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และบริหารจัดการ

4.    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา