ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนปัญญาวุฒิกรเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และจดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์การกุศล สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นับเป็นโรงเรียนราษฎร์การกุศลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

โรงเรียนปัญญาวุฒิกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามว่า “ ปัญญาวุฒิกร ”  มีความหมายว่า “ สร้างความเจริญแห่งปัญญา ” และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2520

ต่อมา ในโอกาสก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ครบ 20 ปี และสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มูลนิธิฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่ง เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น เพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นและดำเนินการให้เต็มตามโครงการที่ตั้งไว้ มูลนิธิฯ ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งตั้งชื่อตามโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ว่า “อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี” ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526